Jak sądzisz, czy szpitale są bezpieczne ?
 


WYDARZENIA » Rok 2009 » Regionalne Forum Zdrowia


Regionalne Forum Zdrowia zorganizowane dla ponad 70 uczestników systemu opieki zdrowotnej w Polsce zakończyło się podpisaniem deklaracji „Bezpieczny szpital, bezpieczny pacjent”. Podkreślono w niej włączenie pacjenta w decyzje dotyczące diagnozy i terapii, konieczność sprawnego zarządzania szpitalem i kadrą medyczną, pogłębiania wiedzy przez personel medyczny, dbałość o edukację zdrowotna pacjentów, potrzebę właściwej komunikacji między pacjentem i personelem medycznym.

Konferencję zorganizowano 8 czerwca 2009 r. w Urzędzie Wojewódzkim
w Łodzi pod patronatem honorowym pani wojewody Jolanty Chełmińskiej. Tematem konferencji było „Bezpieczeństwo dla Pacjentów w systemie opieki zdrowotnej w Polsce – wyzwania i osiągnięcia”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele środowisk medycznych i prawniczych, organizacje pozarządowe a także pacjenci. Honorowym prelegentem podczas tego spotkania był Adam Fronczak, wiceminister zdrowia.
Po raz pierwszy przedstawił on założenia obowiązującej od 21 maja 2009 r. Ustawy
o ochronie indywidualnych i zbiorowych praw pacjenta oraz o Rzeczniku Praw Pacjenta jako centralnego organu stojącego na straży praw pacjenta.

Na forum poruszono wiele spraw m.in. roszczenia pacjentów, modele rekompensaty szkód doznanych przez pacjentów stosowane w krajach skandynawskich i we Francji.

Rola właściwej komunikacji między pacjentem, a personelem medycznym oraz informacja medyczna jako podstawa rozpoczęcia leczenia wzbudziły duże zainteresowanie uczestników forum. Uznano, że obowiązkiem lekarza jest przekazanie jasnej, rzetelnej i wyczerpującej informacji, zwłaszcza o ewentualnych komplikacjach leczenia. Gdy pacjent jest świadomy co mu dolega, jakie są sposoby leczenia może podjąć adekwatną, przemyślaną decyzję.

 

D E K L A R A C J A - „Bezpieczny szpital, bezpieczny pacjent”

 

1.    Sprawne zarządzanie szpitalem, wdrażanie standardów akredytacyjnych i norm ISO zwiększa bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego.

 

2.    Bezpieczeństwo pacjentów na każdym etapie leczenia zależy od właściwego poziom usług medycznych, których jakość zapewnia kadra medyczna. Personel szpitala dba o stałe pogłębianie wiedzy medycznej i stosuje ogólnie przyjęte standardy leczenia.

 

3.    Personel szpitala dba o edukację zdrowotną pacjentów, przypomina o profilaktyce, stara się podnosić świadomość i wiedzę chorych, co przyczynia się do zapobiegania chorobom i obniża koszty leczenia.

 

4.    W bezpiecznym szpitalu przestrzega się przepisów sanitarno-epidemiologicznych, promuje się akcję „czyste ręce”.

 

5.    Właściwa komunikacja między pacjentem a personelem  a zwłaszcza włączanie pacjenta w decyzje dotyczące diagnozy i terapii medycznej - ułatwia proces leczenia.FUNDACJA BEZPIECZEŃSTWO DLA PACJENTÓW